..:: videochat ::..

Söhbet ruletasyChoose your language:
bg, bs, ca, ceb, co, cs, cy, da, de, el, en, eo, es, et, fa, fi, fr, fy, ga, gd, gl, gu, ha, haw, hi, hmn, hr, ht, hu, id, ig, is, it, iw, ja, jw, ka, kk, km, kn, ko, ku, ky, la, lb, lo, lt, lv, mg, mi, mk, ml, mn, mr, ms, mt, my, ne, nl, no, ny, or, pa, pl, ps, pt, ro, ru, rw, sd, si, sk, sl, sm, sn, so, sr, st, su, sv, sw, ta, te, tg, th, tk, tl, tr, tt, ug, uk, ur, uz, vi, xh, yi, yo, zh, zu,

“Chatroulette” programmasy dürli ýurtlardan tötänleýin adamlar bilen söhbetdeş bolmaga mümkinçilik berýär.Söhbet düýbünden mugt, doly anonimligi üpjün edýän hasaba alynmak hökman däl.Tekst habarlary ýa-da wideo we ses kanallary arkaly habarlaşyp bilersiňiz.Söhbet aýratynlyklarySöhbet düýbünden anonim, düýbünden hasaba alynmagy talap etmeýär.Programmany işe girizip, derrew söhbet edip bilersiňiz.Söhbetdeşi saýlamak tötänleýin tertipde bolýar.Gepleşik netije bermese, bir gezek basmak bilen indiki söhbetdeşe geçip bilersiňiz.Her gün azyndan 200,000 ulanyjy söhbetdeşlikde oturýar, şonuň üçin hemişe gyzykly söhbetdeş tapyp bilersiňiz.Ses we wideo arkaly ýa-da diňe tekst söhbetdeşliginde habarlaşyp bilersiňiz.ChatRoulette-de tertibi saklamak üçin aramlyk bar.Söhbetdeş özüni nädogry alyp barsa, moderatoryňyza habar berip bilersiňiz, ulanyja gadagan ediler.Söhbet düýbünden anonim.Söhbetdeşiňize özüňiz hakda haýsy maglumatlary aýtjakdygyňyzy çözýärsiňiz.Onanyugi we söhbetdeşlik ruletasy ⁠ ⁠Esasy sorag näme?Näme üçin mergen gerek?Menem birleşerdim - jynsyň näme üçin gerekdigini bilemok.Bir ogurlyk işi diňlenýär.- Zyýan çeken, seniň sözüň bar.Munuň nähili bolandygyny aýdyň.- Bolýar, men irden turup, l-w-da ýapyşdym, (haçan-da bolsa, elmydama gorkýaryn)w-oýanmak), gowy, aşhana bardym, çäýnegi dakdym, w-w-jack,(Dogrusy, çäýnegi dakanymda elmydama masturbasiýa edýärin).Bolýar, suwa düşüň, alyňduş, t-t-maska ​​(gowy, suwa düşenimde elmydama masturbasiýa edýärin).Bu ýerde diýmekduşa çykdy, birden - gapy kakyldy.Bolýar, açmaga gitdimGaraz, gapyny açjak bolanymda elmydama masturbasiýa edýärin).Men ony açýaryn - we şol ýerde kellä taýakly x-hýýaklarym bar, ýadymda däl:p-p-masturbasiýa etdimmi ýa-da ýok.Onda olaryň ukrainalydygyny nädip kesgitlediň?)Balam, maýyplygyň derejesini maňa aýdyň.hapa salgyt töleýji, bu ýyllaryň dowamynda toplanan mukdaryny aýdyňElmydama, söhbetdeşlik ruletinde oturyp, SNILS-i, pasporty, 2NDFL şahadatnamasyny we eşegimiň suratyny ýanymda saklaýaryn, bilýärsiňiz.Birden görkezmegi haýyş ederler, ýöne men taýýar däl.PS: Peekaboo-nyň ahyrsoňy politehniki-wagyz ediji möjege öwrülen bu palçylaryň hemmesiniň eýýäm jyns taýdan gadagan ediljekdigine umyt edýärin.Eje, men telewizordaMaglumat söweşi, bu ýerde ofiserleriň gyzlarynyň arasynda garaňkylyk bar.Jytomyr sebitinde ýaşaýar, ýöne Arkhangelsk we Nowy Urengoý hakda alada edýär.Şonuň üçin Pikabu-da gaty köp.nyşanlarda hünäriň birden üýtgemegi boldy.Grywniýa.Aristowiçiň aýdyşy ýaly: "iealançylyk milli ideýa"Nuance⁠ ⁠Sebäbi gahrymanlar şeýle edýärlerUly ýaşyl aldaw ⁠Kiçijik şatlyk ⁠Şu gün ilkinji gezek resmi wezipesinden peýdalandy.Iş gününiň içinde ýygnap, gitdim.akwaparkaMen ol ýerdäki depelere münüp, her dürli bug otaglarynda buglandym, möhür ýaly her dürli howuzda ýüzdüm, diňe oturgyçda oturyp, morsik içdim.Iş wagty, köp adam däl.telefon ýok, işgär ýok, müşderi ýok.bary-ýogy iki sagat hezil.dynç aldy - dynç alyş hepdesi ýaly.we hemmesi:- şu gün tölenmeli zatlaryň hemmesi - tölegli,- berilmeli zatlaryň hemmesi - tabşyrylmaly,- edilmeli zatlaryň hemmesi ýasaldy,Çyzykda bolmaly zatlaryň hemmesi setirde.hemme zat aýlanýar we aýlanýar, meniň gatnaşmagym entek talap edilmeýär.Men muňa mynasyp diýip pikir edýärin.meniň üçin begen, saňa-da, iň bolmanda käwagt şeýle duýdansyz dynç al.Bu şeýle! ⁠ ⁠Iňlis atasy ⁠Bir gezek Müsüriň kiçijik myhmanhanasynda dynç aldy.Fewral, beýle köp adam däl.Men ýeke-täk rus.Iňlis dilim has gowulaşmak isleýär, ýöne bir zat oňa hemişe päsgel berýärdi.Umuman aýdanyňda, bir gün agşam bir käse kofe içip, bir ýakymly atam bilen tanyşdym - ol göni Londondan geldi.On ýedi ýaşly agtygy bilen bilelikde.Deňiz howasyndan suwa düşmäge we dem almaga geldiler.Şeýlelik bilen, men bu atam bilen otyryn, nämüçindir gürleşýärin: umuman aýdanyňda durmuş nähili, Angliýada pensiýa näme we ş.m.Ol çalt baş atýar, düşündirýär we ýüzümdäki düşünişmezligi görüp, derrew hemme zady mümkin boldugyça düşündirmäge synanyşýar.Emma yhlas bilen we gülkünç kölege bolmazdan.Agtygy hakda näme aýdyp bolmaz.Jogaplarymyň hersinde goňşy özüne çekýärdi, oturyp dodaklaryny dişläp bilmeýärdi.Ahyrsoňy, jogaplarymyň birinden soň, ýabany gülki boldy.Atam ötünç soraýan görnüşde maňa seretdi we agtygyna kelläniň arkasyna şarpyk çaldy.Bilimde beýle çydamsyz çemeleşmä garaşmaýandygy aýdyňdyr:- Tom, näme üçin gülýärsiň?- Bolýar, ol (maňa görkezýär) iňlisçe gaty gülkünç gürleýär.- Rus dilinde aýdyň.- Näme!?Rus dilinde nähili?Nädip aýdaryn?Men rus dilini bilemok.- Dogry, sen moron.Agtygyny otaga iberdi we oňa ýene üç guty aýtdy.Emma Tom gitmezden ozal ötünç sorady.Karlson ýene geldi.ykdysady ugur.Agşam 04/26 / 2023⁠ ⁠Diňe men we ýazgylarym hakda däl.Soňky birnäçe günüň içinde käbir habarlar sözbaşysyna laýyk gelýär.Baş habar:1. Russiýadaky OBI abatlamak we tomus kottejleri üçin gipermarketleriň ulgamy aprel aýynyň ahyryndan dükanlaryň işine täzeden başlar. / / Syýasy pozisiýa görkezilýär.Şeýle-de bolsa, girdeji has möhümdir.2. Senagat we Söwda ministrligi paralel import üçin önümleriň sanawyny taýýarlady.// Gidenleriň hemmesi diýen ýaly awtorlyk hukugynyň eýesiniň rugsady bolmazdan Russiýa girer.Piastres, piastres.3. Mart aýynda Latwiýa, Litwa, Estoniýa Russiýadan elektrik üpjünçiligini iki esse köpeltdi. / Görnüşinden, elektronlaryň geçirijilerdäki tertipli hereketi gaz molekulalaryna garanyňda syýasy täsire az täsir edýär.Gowy täzelik:1. Si Szinpin ABŞ bilen ykdysady ýaryşa girmegi tabşyrdy .// Adam aýtdy, adam muny eder.Gowy habar, Beýik Si buýrugyny ýerine ýetirmek üçin Hytaýda önümçiligi köpeltmeli.Munuň üçin size köp zatlarymyz gerek bolar.Hawa, bu jümle däl.Si aýtdy - Hytaý eder.2. Russiýa we Hytaý milli walýuta söwdasy üçin infrastrukturany taýýarladylar. / / Dollar Russiýa bilen Hytaýyň arasyndaky hasaplaşyklardan çykarylar.3. Hökümet ýollary özleşdirmek üçin goşmaça 120 milliard rubl bölüp berer. / Bu hökman gowy habar.4. Finlýandiýanyň agaç gaýtadan işleýän giganty Stora Enso Russiýada degirmen öndürýär.// Bu siziňki boldy - biziňki boldy.Satuwda arzanladyş (alyjynyň göni girdejisi) - 70 million ýewrodan az bolmaly däl.5. Russiýada barha köp bank Hytaýyň “UnionPay” töleg ulgamynyň kartoçkalaryny taýýarlamak üçin işjeň taýýarlyk tapgyryna geçýär.// Gowy.6. IT kompaniýalaryndan salgyt girdejileri ýylyň başyndan bäri 30 göterim ösdi .// Örän gowy.Bu habar, IT üçin deňiz shemalarynyň bozulandygyny we senagat salgytlarynyň daşary ýurtlara çykmagyny bes edendigini görkezýär.IT üçin salgytlaryň azalýandygyna garamazdan.7. Finlýandiýanyň azyk öndürijisi Walio rus işini, şol sanda Viola markasyny Velcom toparyna satdy. / / Jaýdaky, öýdäki hemme zat!1. Gazprom "Polşanyň 26-njy aprelde gaz üçin tölemäge borçlydygyny aýtdy.2. Polşa rus gazy üçin rubl tölemekden ýüz öwürdi.3. Polşanyň PGNIG gaz kompaniýasy 27-nji aprelden üpjünçiligiň doly togtadylmagy barada Gazpromdan habar aldy.4. Polşa rubl tölemekden ýüz öwürenden soň rus gazyny almagy bes etdi.//Polşapişikleri barada okuw?1. Hazin: aslynda Günbatar ykdysadyýeti betbagtçylyk .// Muny ýazmadym.2. Germaniýada Merkezi banklaryň dollar ätiýaçlyklaryny "gizläp" başlajakdyklaryny aýtdylar.Haryt we walýuta çalşygy.Rubl we ýag tertipde, altyn birneme gaçdy.Emma "siwilizlenen" ýurtlaryň "gaty, erkin konwertirlenýän" walýutalary gaty çümdi.Theazgydaky ýeri ökünmerin, suratlary görkezerin.Iş tertibi - awgustdan aprel aýyna çenli:Euroewro: minus 12%Iňlis funty: minus 11%Japaneseapon ýeni: minus 16%Agaç rubly: 0%.Hakykat 130+ gezelenç etdi.CNY.Hytaýyň Merkezi Banky ýuany dollara garşy ep-esli gowşatdy: 6.32-den 6.55-e çenli.Dürli analitikler dürli sebäplere salgylandylar - covidden başlap, daşarky täsirlere çenli, ýöne aslynda bu hytaý önümleriniň dünýä bazaryndaky bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin zerur bolan hereketden - eksportyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin milli walýutanyň hümmetinden gaçmakdan başga zat däl.Bir exchangea, MICEX indeks.Aşakdan seredip, 2250 - 2750 koridora gaýdyp, ynam bilen egildi. Şol ýerde bolar.Gysgaça mazmun: gidýänleriň medeniyetli terk etjekdikleriniň alamatlary bar, köpüsi asla gitmez.Betbagtçylyk bolmady.Bu bolmaz.Maýa goýmaýanlar üçin teklipler: nagt walýutany saklaýarys, goýuma mugt rubl goşýarys ýa-da harçlaýarys.Şahsy habar:Aşakdaky açar sözler barada diskussiýa girmäň:1. Kurs çekildi!() Ok);2. We näçe gerek bolsa nagt satyn almaga gidersiňiz (zerurlyk ýok);3. Bahalar iki esse ýokarlandy, erikler 60 rubla öwrüldi!- krizisiň iň ýokary nokadyndan gelýänçä sarp edijileriň bahalaryny ara alyp maslahatlaşmagyň manysy ýok.Iýun aýynda sarp edijileriň bahalary barada gürleşeris;4. “AlexRadio” biziň bilen hemme zadyň nähili gowydygyny ýazýar, uzak wagtlap sanksiýalar girizmeli bolduk: ýok, AlexRadio şeýle çäklendirmeler bilen deňeşdirilende has gowudygymyzy we muny edenimizde has gowy boljakdygyny ýazýar sanksiýalar bizi mahrum edýär.Yzyna dolandy.Biz işleýäris!Ukrainanyň telewideniýesine giren hakerlere ýüzlenme ⁠Ysigitler, men size nädip ýüz tutjagymy bilemok, şonuň üçin şu ýerde ýazýaryn, muny kimdir biri size berer diýip umyt edýärin.Ukrainanyň telewideniýesini döwüp biljekdigiňizgowy zaterbet, sebäbi haker erbet.Hawa, gaty oňat, muny edip biljekdigiňiz, tehniki bilimleriňiziň derejesi sebäpli berilmelidir, ýöne näme üçin işleýän setirde çap edýän habarlaryňyz beýle ähmiýetsiz?Zelenskiý Russiýa goşulmak üçin referendum geçirýär - bu habaryň başga bir hüjümiň netijesidigine düşünmek üçin kapitan bolmaly däl.Şeýle habarlar hiç zada täsir etmez, köplenç bir tarapdan ýylgyryşa, beýleki tarapdan gahar-gazaba sebäp bolar.Ukrain tomaşaçylaryna hakyky täsir etmek isleýän bolsaňyz, hakyky habarlary ulanyň: Ukrainanyň medaragly Güýçleriniň Russiýa tarapyndan neşir edilen ýitgileriniň sany, Russiýa Federasiýasynyň gözegçiliginde bolan şäherçeleriň sanawy we LDNR, Ukrainanyň medaragly Güýçleriniň özleriniň raýat obýektlerine, ýeňlişiň ösmegine sebäp bolup biljek beýleki rezonansly habarlara zarba urýandygy.PS: baha bermezden ýaz.Öý baş gahrymanlary ⁠Italiýada ukrain bosgunlarynyň ýörişi "Nasistler!" C c sesleri bilen garşylanýar.Ukrainadaky Militaryörite harby operasiýanyň sebäplerine ýeterlik derejede düşünýän ýewropalylaryň sany artýar.Munuň sebäpleri, Azow milli batalýonynyň swastikasy bilen Europeanewropa şäherlerinde aýlanmakdan çekinmeýän Ukrainadan gelen arwah bosgunlarydyr.Nädogry ýere maýa goýuldy ⁠Memoryat tolkunlarynda.⁠⁠"Näme? Nirede? Haçan?" Oýun bar.Woroşilow:- Döwlet howpsuzlyk gullugynyň işgäri Şerbakow biziň bilen oýnaýar.Üns beriň, sorag: "47-nji obýektde näme bar?"Bir minutlyk çekişme geçýär.Hünärmenleriň pikiri ýok;goşmaça bir minut alýarlar we ahyrynda Aleksandr Druz ikirjiňlenip jogap berýär:“Biz ol ýerde näme bardygyny bilemzok.- Jogap dogry.Ol ýerdäki zatlary bilmek hökman däl.Celentano⁠yň agtygy ⁠Kärdeş ⁠Kämahal çaganyň gowy geçendigine düşünmek üçin adamyň durmuş hekaýasyny eşitmek ýeterlikdir.Iş ýerindäki kärdeşi adaty adama meňzeýär, topar esasan erkekdir, söhbetdeşlik temalary gabat gelýär - aýallar, kwartiralar, awtoulaglar.Emma ol hiç wagt ara alyp maslahatlaşmady.Whyaňy-ýakynda ýürekden gürleşenimiziň sebäbini hiç wagt bilmeýärsiňiz.Mundan başga-da, kärdeşi Andreýiň pikiriçe.Çagalygymyň bir görnüşi bardy.Ejesi Moskwada işlemäge geldi, uly aýal doganyny gujaklap, umumy ýaşaýyş jaýynda ýerleşdi.Bir adama duşdum, ol ony öz ýerine göçürdi, ýaşap başladylar, men doguldym.Kakam, ömrümiň üçünji aýynda çaga meniňki däl, işle, git, diýdi.Ejesi umumy ýaşaýyş jaýyna gaýdyp geldi we kwartira üçin pul gazanyp başlady.8 ýaşymda, uýam maşyn bilen çaknyşdy we öldürildi.Eje ysmaz we aslynda men ýeke-täk ukyply adam bolup galýaryn.Soň bolsa zawodyň naharhanasynda aşpez bolup işledi.Dolandyryş ýygnaga gitdi, arassalaýjy bolup işlemek şerti bilen umumy ýaşaýyş jaýynda bir otag galdyrdy.Men oňa kömek etmegi öz üstüme aldym.Ömrümiň 6 ýyllygy bir günlük güne öwrüldi - irden 3-de turmak, koridorlary, ofisleri arassalamak, garlary arassalamak, soň mekdebe, soň ýene arassalamak, sapaklar, uky.Tomusda, dynç alyş günlerinde ýük göteriji, arassalaýjy bolup işlemäge synanyşdym, meni alyp gitdiler.9-njy synpdan soň tehniki mekdebe girdim, goşun meniň üçin şöhle saçmady - maşgalada bir ekleýji, ejem maýyp.Nädip-de bolsa adaty durmuşa gaýdyp başlady we 16 ýaşymda ilkinji aýlykdan başlap, 4 kg şokolad we iki stakan doňdurma satyn alan günüm ýadymda.Biz muny alyp bilmedik.Şonuň üçin durmuşdan we çagalykdan hekaýalary paýlaşanyňyzda - kakamyň meni ilkinji gezek tigiriň arkasyna nädip goýandygy, ejemiň owadan maşyn satyn almagy, mamam kwartiradan çykmagy, tutuş maşgala deňze gitmegi - meniň aýtjak zadym ýok we içim gysan ýa-da içerki adam bolanym üçin däl.Wideo söhbetdeşlik Roulette - täze dost tapmakda onlaýn kömekçiAragatnaşyk üçin açyk bolanlaryň hemmesine!Täze dostlar, gyzykly söhbetdeşler, pikirdeş adamlar gözleýärsiňizmi?Söýgiňizi kanagatlandyrmak isleýärsiňizmi ýa-da diňe flirt etmek isleýärsiňizmi?Maksatlaryňyz üçin ýöriteleşdirilen internet çeşmesini ulanyň - Chatroulette!Bu ýönekeý we amatly hyzmat diňe bir watandaşlarymyz däl, eýsem dünýäniň dürli künjeklerinden millionlarça adam tarapyndan hem ulanylýar.Europeewropadan we Amerikadan, goňşy ýurtlardan tanyşmak isleýän adamlar, edil siziň ýaly wideo söhbetdeşliginden peýdalanmaga mynasyp adamlary tapmak üçin ulanýarlar.Mugt minutyňyz bar.Isrip etmäň!Söhbetdeşligimize birigiň.Geljekde onlaýn re modeimden hakyky durmuşa geçip boljak gyzykly duşuşyklar bilen gyzykly we manyly wagt geçiriň.Gyzlar bilen wideo söhbetdeşlik müňlerçe adama öz ýanýoldaşyny tapmaga kömek etdi.Galyberse-de, sahypanyň daşyndaky tanyşlygy dowam etdirmek üçin birek-biregi halaýan adamlara aragatnaşyk maglumatlary alyşmagyna hiç zat päsgel bermeýär!Wideo söhbetdeşlik ruletini nädip ulanmalyIslendik internet ulanyjy, gyzykly şahsyýetleri gözlemek üçin iki taraplaýyn gözlegiň agzasy bolup biler.Wideo şekili we gepleşik geçirmek ukybyny üpjün etmek üçin kompýuterde gürleýjiler, mikrofon we wideo kameralar bolmaly.Wideo söhbetdeşlik näbelli gatnaşyjylar üçin elýeterlidir: saýtda hasaba durmak we hakyky adyňyzy görkezmek hökman däl!Käbir gatnaşyjylar öz şahsyýetleriniň gysgaça tanyşdyrylyşyny ýazga alýarlar, bu bolsa özlerini iň gowy ýagdaýda görkezmäge kömek edýär.Bu çemeleşme aragatnaşygyň netijeliligini ýokarlandyrýar, ýöne hökmany däl.Gözleg we aragatnaşyk prosesine başlamak üçin "aoldaş gözlemäge başla" düwmesine basyň.Şondan soň söhbet penjiresinde potensial täze tanyşlaryň ýüzleri peýda bolar.Islän adamyňyz bilen söhbetdeşlige başlamaga synanyşyp bilersiňiz."Indiki" düwmesine basyp, ýakymsyz adamlary taşlamak has gowudyr.“Chatroulette” -iň dost tapmak üçin iki taraplaýyn prosesi üpjün edýändigini ýatdan çykarmaly däldir.Diýmek, ekrandan tomaşa edýän adamlar hem size baha berýärler we olar bilen gürleşmek üçin dogry adamdygyňyzy ýa-da ýokdugyňyzy kesgitleýärler.Şonuň üçin kimdir biri sizden indiki ulanyja çalt geçse, geň galmaň we göwnüňize degmäň.Bu diňe bir oýun, oňa ýüzlerçe müň adam gatnaşýar, olaryň arasynda hökman dostlaşjak adamlar bolar.Gyzlar bilen söhbetdeşlik güýmenje we çynlakaý gatnaşyk gözlemek üçin guraldyrAragatnaşygyň bu görnüşi utanjaň, aragatnaşygy bolmadyk adamlar üçin amatlydyr.Galyberse-de, her kim nätanyş adamlar bilen söhbetdeşligi aňsat we tebigy ýagdaýda başlap bilmez we ussatlyk bilen dialogy dowam etdirip bilmez.Söhbetdeşiň uzakdadygyna göz ýetirmek we düwmäniň degmegi bilen söhbetdeşligi islän wagtyňyz kesip bilersiňiz we ynam döredýär.Ujypsyz ýaşlar üçin gyzlar bilen söhbetdeşlik ruletasy aragatnaşyk endiklerini ösdürmegiň, zenan kompaniýasynda erkin duýmagy öwrenmegiň we käwagt hakyky gatnaşyk gurmagyň ajaýyp usulydyr.Gyzlar bilen wideo söhbetdeşlik ýigitlere ynam döredýär, sebäbi oňa gatnaşýan aýal-gyzlaryň hemmesi tanyşmaga gyzyklanýar.Bu meseläni ýönekeýleşdirýär we mümkinçilikleri artdyrýar.Wideo söhbetdeşlikde durmuşdaky ýaly: bir gyzy razy etmek üçin arassa, dostlukly, mylakatly, gyzyklanma we öwgi bolmaly.Şol bir wagtyň özünde, näçe gowy bolsaňyzam, ähli aýal-gyzlary düýbünden özüne çekip bilmejekdigiňizi ýatdan çykarmaly däldir.Youöne size hemme zat gerekmi?Inisiatiwany kabul et.Çatruletany öz maksatlaryňyz üçin ulanyň - we hökman dogry adamy taparsyňyz!Işleýän söhbetdeşlikBaşga hiç kim senden kofe guýup, fotokopýory açmagy haýyş etmez, günortanlyk naharyna çagyrmaz we ajaýyp jadygöýligiňi duýmaz - tejribe indi beýle däl.Täze format bize näme berýär, monitorda nädip täsir galdyrmaly we onlaýn ulaltmak üçin hakykatdanam aňsatmy?N + 1- iň redaktorlary ,"Russiýa - Mümkinçilikler ýurdy" platformasy, psihologlar we bilermenler mowzuga düşünmek kararyna geldiler: uzakdan işlemek döwründe tejribe nähili geçýär.Zoom tarapyndan mafiýaKoronawirus bu ýazda tejribe tapmagy kynlaşdyrdy: ANCOR-yň gözlegine görä, tejribe teklip edýän guramalaryň paýy 2023-njy ýylda 66 göterimden 2023-nji ýylda 50 göterime çenli azaldy.Käbir kompaniýalar tejribe býudjetini gysgaltmaga mejbur boldular: sorag edilen iş berijileriň 18 göterimi (240 adamdan) pandemiýa krizisi sebäpli tejribe işleriniň ýatyrylandygyny boýun aldy.Beýlekiler, tersine, seresaplylyk bilen täze formata çalt uýgunlaşmagy başardylar.Şeýlelik bilen, Sberbank dostlukly ofisiň atmosferasyny saklamak bilen bir hatarda adaty iki aýlyk Sberseasons tejribe işini onlaýn ýagdaýda geçirmek wezipesini goýdy.Topara goşulmak üçin stajerler üçin goşmaça uýgunlaşma programmasy işlenip düzüldi.“Ilkinji iki hepdäniň dowamynda okuwçylaryň hersine hut özümize jaň edip başladyk, ýagdaýlarynyň gowudygyny ýa-da kömege mätäçdigini anyklamak üçin dostlukly ýagdaýda.Penşenbe güni kofe arakesmelerini ýakynlaşdyryp başladyk.Justaňy söhbetdeş bolduk, tejribe döwründe kitaplarymyzy, filmlerimizi we okuwçylarymyzy tolgundyrýan zatlaryň hemmesini ara alyp maslahatlaşdyk "-diýdi Sberbankda.Meetingüzbe-ýüz duşuşmagyň ýerine - Zoom-da söhbetdeşlikler (aýtsak-da, köp sanly dalaşgär gatnaşýar - we haýal etmän).Mysal üçin, “ATON gapylar açýar” umumy tejribe guranda, ATON rekord mukdarda arza aldy: her webinara ortaça 500 adam gatnaşdy.Bu programmadan soň, gatnaşyjylar synagdan geçirildi, iň gowusy tejribe geçmek üçin çakylyk aldy.Sebitiňiz näme?Umumy söhbetdeşlikler, ses we wideo konferensiýalary, ýumuşlar, hasabat bermek we onlaýn mugallymlar käbir guramalar üçin öňden bäri adaty zatdy, şonuň üçin onlaýn geçiş geň galdyryjy däldi.Onlaýn format, her bir okuwça wagt sarp etmäge mümkinçilik berýär.Şeýlelik bilen, adatça anketa ýa-da her bir dalaşgär bilen gysga tanyşlygy öz içine alýan toparlaýyn söhbetdeşlikler (bu formatda özüni görkezmek mümkinçiligi az), iş ýüzünde hakykatdanam gyzyklanýan iň oňat dalaşgärler bilen şahsy onlaýn söhbetdeşlikler ýerine geçirildi.Onlaýn format, derrew "artykmaç otlary" oturtmaga we wagt tygşytlamaga mümkinçilik berýär: saýlanjak kandidatlaryň ikisi-de, kompaniýanyň wekilleri.Ingaşaýyş we ýaşaýyş jaý hyzmatlaryna kömek gaznasynyň Bilim taslamalary bölüminiň başlygy Olga Grişina: "Biz Russiýa - Land of Opportunity platformasy tarapyndan ýerine ýetirilen Internship 2.0 taslamasy bilen hyzmatdaşlyk edýäris we eýýäm ikinji ýyl onlaýn tejribe geçirýäris" -diýdi. Özgertme.- Bu döwürde, ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlary pudagynda derwaýys meseleler boýunça dokuz mysal taýýarladyk.Talyplar we uçurymlar simulirlenen ýagdaýlara çözgüt hödürleýärler: tejribe üçin iň gowy pikirleriň awtorlaryny alýarys. "Internship 2.0, Russiýanyň iň uly kompaniýalarynyň birinde talyplara tejribe geçmäge kömek edýän “Russiýa - Mümkinçilikler ýurdy” platformasynyň taslamasydyr.Bu nähili işleýär?Iş beriji taslama platformasyna praktika gönükdirilen meseleleri (ýagdaýlary) ýerleşdirýär.Soňra okuwçy bu meseläni çözýär.Alnan netije termin kagyzy ýa-da tezis üçin esas bolup biler.Kompaniýalar emele gelen çözgütleri seljerýärler we baha berýärler.Innerseňijiler tejribe ýa-da tejribe geçmäge çagyrylýar.Bir ýylda taslamanyň iki möwsümi bolup geçýär, netijeler ýylda iki gezek - gyşda we tomusda jemlenýär.Ingaşaýyş we jemgyýetçilik hyzmatlary gaznasynyň hünärmenleri wezipeleri şeýle düzdüler welin, her bir iş tejribeçini ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlaryny özgertmegiň häzirki gün tertibine mümkin boldugyça çümdürdi.Mysal üçin, talyplar sanly programma üpjünçiligi önümini ulanyp, energiýa tygşytly abatlamagyň täsirini uzakdan hasapladylar.Grişina: "Elbetde, tejribe alyş desgasynyň barlygyny we öwrenilmegini öz içine alýan ugurlar bar, meselem, bu kemçilikleri ýüze çykarmak üçin ýaşaýyş jaýyny barlamak bilen baglanyşykly hünärlere degişlidir" -diýdi Grişina.“Şeýle-de bolsa, WorldSkills çempionatynyň bir bölegi hökmünde (Russiýanyň bir bölegi - Opportunity platformasynyň bir bölegi) bir iş alternatiwasy teklip edildi: wirtual öýde gözleg: iki sagatlap gatnaşyjylar obýekti onlaýn öwrendiler, kemçilikleri anykladylar - hakyky bina prototip bolup hyzmat etdi. ”Çuwaş respublikasynyň, Krasnodar sebitiniň, Iwanowanyň we Wologda sebitleriniň uniwersitetleriniň talyplary ýaşaýyş we jemgyýetçilik hyzmatlary gaznasynda uzakdan tejribe geçdiler.Onlaýn tejribe, sebitlerden gelen täze hünärmenlere tejribe geçmek üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär.Köp iş berijiler olary makul bilýärler.VSK ätiýaçlandyryş öýüniň işgärleri işe almak bölüminiň ýörite taslamalary ýerine ýetiriş bölüminiň başlygy aterekaterina Konoplewanyň düşündirişi ýaly, beýle dalaşgärler köplenç işe has höwesli we gyzyklanma bildirýärler.“Biziň üçin bu, Moskwadan däl-de, sebitlerden dalaşgärleri tapmak üçin has köp gollanma.Kiçijik şäherlerden ýyldyz gözleýäris we olara Moskwa toparyna goşulmaga, özlerini subut etmäge we VSK-da galmaga mümkinçilik berýäris "-diýdi.Şeýlelik bilen, Týumen okuwçysy Anjelina Çemurtan, “Professional tejribe 2.0” taslamasynyň kömegi bilen Russiýa Federasiýasynyň Gurluşyk ministrliginde suw üpjünçiligi we lagym desgalarynyň tehnologiki taýdan güýçlendirilmegi boýunça uzakdan tejribe geçmäge mümkinçilik aldy.Anjelina Çemurtan: "Taslamamyzy ösdürmegi we durmuşa geçirmegi dowam etdirsek, krandan suwy goşmaça arassalanmazdan içmek mümkin" -diýdi.Ora-da mysal üçin, konstitusiýa kanuny boýunça "Men hünärmen" olimpiadasynyň ýeňijisi Wladimirden aklawçy Danila Awdeýew, döwlet gullugyna dalaşgärler üçin maglumat hyzmatyny döretmek üçin Sankt-Peterburg hökümetinde tejribe işini tamamlady.“Men hünärmen” dürli hünärli talyplar üçin täze formatdaky uly göwrümli bilim olimpiadasydyr.Gatnaşýanlar üçin wezipeleri Russiýanyň öňdebaryjy uniwersitetleriniň we ýurduň iň uly kompaniýalarynyň hünärmenleri düzýärler.Synag edilýän abstrakt erudisiýa däl-de, hünär bilimidir.Iň oňat gatnaşyjylar iri kompaniýalarda we ýolbaşçylarda tejribe geçmek mümkinçiligini alýarlar.Bakalawr, hünärmen we magistr talyplary gatnaşyp bilerler.“Onlaýn formatda Sankt-Peterburgyň döwlet gullugynyň işleýşiniň aýratynlyklary bilen tanyşmak meniň üçin gyzykly boldy - doly iş güni üçin öýden müň kilometr ýol geçmegim gaty ähtimal - men henizem okaýaryn we işleýärin, şonuň üçin hereket etmek mümkin bolmazdy.Şeýlelik bilen, bu meselede pandemiýa maňa täze mümkinçilikler açdy "-diýdi.Pandemiýa geçer, başarnyklar galarŞeýle hem, onlaýn formatyň uzakdan täsirleşmek endikleri üçin, mysal üçin Trello we Google Meet-i ulanmak üçin ajaýyp okuwdygyny belläp geçdi: pandemiýa iru-giç geçer we bu endikleriň elbetde peýdaly boljakdygyny belläp geçdi.Mundan başga-da, Awdeýewiň pikiriçe, onlaýn tejribe has köp işlemegi we işe gatnaşmagy öz içine alýar.“Köp guramalarda tejribe, kofe maşyny we fotokopiýa bilen işlemek: ýazmak, çap etmek, getirmek.Haçan-da bu “ofis oýunlarynyň” hemmesi fonda pese gaçsa, meseleler has anyklaşýar.Şeýlelik bilen, internetde has döredijilikli wezipelerimiz bardy: Telegramda awçylaryň döwlet edaralaryna dalaşgärler bilen gatnaşygy üçin söhbetdeşlik botyny taýýarladyk "-diýdi.Bäş, alty, ýedi ýyl ozal Intern Bridge tarapyndan geçirilen gözleglere görä, iş berijiler esasan ýönekeý, ofis işlerini ýerine ýetirmek we kömekçi hökmünde işlemek üçin iş tejribesini işe alýardylar.Indi esasy üns geljekki zehinleri kesgitlemäge gönükdirildi.“ConsultantPlus” -da onlaýn tejribe işine gatnaşanlar onlaýn tejribäniň esasy bonuslarynyň arasynda hakyky wakalaryň işlenip düzülmegine we çözülmegine gatnaşmak mümkinçiligini bellediler.“ConsultantPlus ulgamynyň we onuň bäsdeşleriniň hakyky gurallaryny seljermegi we önümi gowulandyrmagyň ýollary hakda oýlanmagy haladym.Bu meni tüýs ýürekden gyzyklandyrýan zat "-diýip, tejribe işine gatnaşan, RANEPA-nyň talyby Anton Filatow aýtdy.Tejribeli işgärleriň wezipesi taslamanyň üstünde işlemek we bellenen wagtda okuwlara we ýygnaklara gatnaşmak bilen aýratyn tabşyryklary ýerine ýetirmekden ybaratdy.Gün okuwlar we onlaýn duşuşyklar bilen başlandy.Soňra toparyň gatnaşyjylary taslama barada pikir alyşdylar we aýratyn tabşyryklaryň üstünde işlediler.“Iş tertibi gaty kyn.Bellenen wagtyň 10: 00-dan 14: 00-a çenli dowam etmegine garamazdan, uzaga çekmeli boldum.Şeýle-de bolsa, üstünlik gazanmak isleseňiz gowy bolmaz.Mundan başga-da, bu hem gyzykly "-diýdi Filatow.Internetdäki ýalňyzlykUzakdan işlemek we tejribe geçmek syýahatda we ofisde günortanlyk naharyna pul tygşytlaýar we adatça iş däl aragatnaşyga sarp edilýän wagty azaldýar (umumy gepleşiklerden we dynç günleri kofe arakesmesiniň meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmakdan).Bu format belli bir meselelere ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär, ýöne şol bir wagtyň özünde tälimçiniň / işgäriň has köp izolýasiýa edilmegine we netijede ýalňyzlyk duýgusyna sebäp bolýar.Onalňyzlyk bu işe gatnaşmagy we höweslendirmegi öldürýär.Amerikaly ýazyjy we gözlegçi Dan Şawbeliň iň köp satylan “Ynsanlara gaýdyp gelmek: beýik liderleriň izolýasiýa döwründe nädip baglanyşyk döredýändigi” atly netijesi.Şawbel “Facebook”, “Google”, “Uber”, “Nike” we “Walmart” ýaly 100 sany öňdebaryjy ýaş lider bilen söhbetdeşlik geçirdi we iş prosesinde onlaýn formata we tehnologiýa bolan garaýyşlaryny sorady.Schawbel kompaniýasy, Future Workplace, Virgin Pulse bilen 10 ýurtda 2023-den gowrak menejer we işgäri gözlemek üçin hyzmatdaşlyk etdi.Işde hakykatdanam ýalňyz kim bar?Gözleg, käbir toparlaryň beýlekilerden has ýakyn hyzmatdaşlyga mätäçdigini görkezdi.Mysal üçin:

Psiholog Olga Batuewanyň pikiriçe, ýakynlaşdyryjylaryň (Z nesli - 2023-2023-nji ýyllar aralygynda doglan adamlar) onlaýn formata uýgunlaşmagy has aňsatdyr diýen umumy düşünje bar.Şeýle-de bolsa, bu olaryň bu tertipde işlemegi has amatly we peýdalydygyny aňlatmaýar."Chatroulette" -iň arap dilinde terjimesi“Omegle”, “Ometv” we “chatroulette ”saýtlary, ýeke-täk gürleşip boljak nätanyş adam bilen jübütleşmäge kömek etjek iň oňat tötänleýin söhbetdeşlik sahypalarydyr.“Omegle”, “Ometv” we “Chat” ruletsaýtlary, söhbetdeş bolup bilýän nätanyş adam bilen jübütleşmäge kömek edýän iň oňat söhbetdeşlik tötänleýin saýtlarydyr.Tötänleýinsöhbetdeşlik ruletiwe ş.m.Angliýanyň islendik ýerinde jübi telefonlary we jübi telefonlary bilen islän wagtyňyz daşary çykyp bilmersiňiz.Tötänleýinsöhbetdeşlik ruletiwe ş.m.Angliýanyň islendik ýerinde jübi telefonlary we jübi telefonlary bilen islän wagtyňyz daşarda aňsatlyk bilen ýöräp bilmersiňiz.Bu bölüm basylanda owadan gyzlarsöhbetdeşlik ruletiniňtötänleýin söhbetdeşlik sahypasy size kamerany açyp başlar.Bu bölüm basylanda, “Chat RouletteRandom Chat” sahypasynyň owadan gyzlary size kamerany açyp başlar.Mysallar diňe gözlenýän sözleri we aňlatmalary dürli kontekstlerde terjime etmekde kömek etmek üçin niýetlenendir.Mysallary saýlamarys ýa-da goldamaýarys, olarda ýerliksiz sözler ýa-da pikirler bolup biler.Düzedilmeli ýa-da aýrylmaly diýip pikir edýän mysallaryňyz barada bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Gödek ýa-da köp sözli terjimeler adatça gyzyl ýa-da mämişi reňkde bolýar.Maňa 2023-ny yzyna beriň.Chatroulette nähili üýtgedi we häzir ol ýerde näme bolýarOn ýyl mundan ozal barmagyňyzy islendik adama görkezip, ynam bilen: “Aý, men sizi söhbetdeşlik ruletinde gördüm!” Diýip, degişip ýa-da degişmeýändigiňize düşünjek bolýan bulaşyk adamyň reaksiýasyna tomaşa edip bilersiňiz.Şol wagt bu wideo söhbetdeşligi deň-duşlarymyň hemmesi bilýän ýalydy.Jübi habarçylary entek ýokdy, sosial ulgamlar çagalyk döwründe bolupdy, şonuň üçin aragatnaşygyň ýoklugy dünýäniň dürli künjeginden nätanyş adamlar bilen tükeniksiz gijeki gepleşiklerde düzüldi.Birnäçe ýyldan soň ol ​​ýerde nämeleriň bolup geçýändigini we diňleýjileriniň üýtgemegini görmek üçin chatroulette.com-a gaýdyp gelmegi makul bildim.Üýtgeşmeler “bosagadan” başlandy - söhbetiň dizaýny düýbünden başgaça boldy.Indi meşhur "indiki" düwmesi ýok, ýerine şol bir funksiýa eýe bolan "geçmek" çalyşdy.Şeýle hem, "ruletanyň" esasy özüne çekijisi - erkekleri masturbasiýa etmek isleýärsiňizmi diýen saýlaw bardy.Someöne nämüçindir saýta näme üçin girendigiňizi saýlamagy teklip edýän göni sorag ýapyldy: diňe söhbet etmek ýa-da tertipsiz internetiň düýbüne çümmäge taýynmy?Görnüşi ýaly, hiç zada täsir etmeýär.Söhbetdeşlikde duşan ilkinji söhbetdeşim “Islendik mowzugy ara alyp maslahatlaşmak üçin gyzykly ýer.Arassa saklaň (Islendik mowzugy diýen ýaly ara alyp maslahatlaşmak üçin gyzykly ýer. Edepli boluň) ”, bedeniň aşaky bölegini görkezdi we epileptiki tutgaý ýaly, daşky jyns agzalaryny çaltlyk bilen çekdi.Önümçilikli, şeýle hem köpelişli - aragatnaşyk gurup bilmejekdigimize karar berip, arassa wy consciencedan bilen "geçýärin".Gysgaça aýdylanda, ýyllar geçýär, ýöne hiç zat üýtgemeýär.“Chatroulette” iň ýokary derejesine ýeteninde, “Mashable” web sahypasy, söhbetdeşlik ulanyjylarynyň 14% -iniň web kamerasynyň öňünde masturbasiýa edýändigi barada netijä geldi.Olardan has köp zat bar - her üçden bir bölegi diýen ýaly.Alwaysa-da elmydama şowly bolduk, ýa-da okuwlar gaty dogry däldi.Gyzlar esasanam bu barada zeýrenýärler: tötänleýin söhbetdeşimiň beren sözlerine görä, bir sagatlap oňa artykmaç zat görkezmedik we wirtual jyns gatnaşyklaryna yrjak bolmaýan ýeke-täk adam.Dogry, deslapky soraglardan soň "ýagdaýlaryňyz nähili?"we "Näme edýärsiň?", manyly söhbetdeşlik çalt gurady.Diýmek islämok, belki aragatnaşyk hyzmatynda gürleşmek islemezlik, öňki kärdeşlerine gadagan edilen ýagdaýdan çykalga gözlemäge sebäp boldy.Emma aragatnaşyk hakykatdanam ýapyşmady.Ukusyz adamlar ekrana wagtal-wagtal çaýkanýardylar, ýatmazdan ozal söhbetdeşlige giren we web kamerany öçürmegi ýatdan çykaran ýalydy.Erkekler gyzlar bilen aragatnaşyga has köp gyzyklanýarlar, şonuň üçin köplenç meni goýberýärler, maňa girmedikler bolsa söhbetdeşligi aç-açan aýyrýan dürli zatlar edýärdiler.Mysal üçin, bäş minut töweregi wagt bäri käbir jenaplaryň rus obasynyň bir keşbinde gaýnadylan kartoşkany ot bilen dolap, söhbetdeşligiň seslerine asla reaksiýa bildirmedim.Belki, meniň gadyrymy bilmeýän ýeke-täk çykyşdyr.Theeri gelende aýtsak, söhbetdeşlikde bolup geçen ýene bir möhüm üýtgeşme: ozal söhbetdeşiň jynsyny we ýaşyny (tölegli abuna ýazylmak arkaly) saýlap bolýardy, ýöne indi beýle zat ýok.Şonuň üçin ýigitler üçin garşy jyns bilen aragatnaşyk gurmak mümkinçiligi nola öwrülýär we aslynda köpüsi munuň üçin gelýär.Netijede, potensial onlaýn flirt birnäçe sagatlap ýadaw gözleglere öwrülýär.Şeýle-de bolsa, "adaty" aragatnaşyga garşy bolmadyklar bar.Geň ýeri, meniň iň gyzykly söhbetdeşlerimiň biri öňki iş kesildi.Galplyk sebäpli Russiýa Federasiýasynyň Jenaýat kodeksiniň 159-njy maddasyna laýyklykda nädip oturandygyny (ýa-da sözlerine görä "hyzmat edişini"), çagalyk döwrüniň işlemezligi we häzirki wagtda yza gaýdyp gelmeginiň öňüni alýan aýaly hakda gürledi we kiçi gyzy.Türmede hemme zadyň nähili işleýändigi we, mysal üçin, Tomsk sebitine garanyňda, Nowosibirsk sebitinde oturmagyň has amatlydygy barada.Öz öýüni nädip gurmak, kömekçi ferma açmak we peýnir bişirmek isleýändigi hakda.Hatda öz tatuirovkalaryny - ýakasyndaky süňklerine we dyzlaryna ýel güllerini görkezdi.Birinji ýagdaýda, onuň aýdyşy ýaly "hiç haçan polisiýanyň epauletlerini dakmajakdygyny", ikinjisinde bolsa "polisiýanyň öňünde hiç haçan dyza çökmejekdigini" aňladýar.Umuman aýdylanda, aýalynyň: "Oleg, b ****, sen *** al, ýatalyň" diýen sözleri bilen kesilen gaty gyzykly söhbetdeşlik çykdy."Bagyşlaň, zay" sözleri bilen ol kesildi.Belki, Oleg menden ötünç sorady - kim bilýär.Şeýle hem kyn ykbaly bolan, 14 ýaşynda dünýä inen, yzygiderli “çykarylýan” we irki enelik hakda oňaýsyz gepleşik geçirýän bir gyz bardy.Kawkazdan 50 ýaş töweregi ýalňyz aýallar, Pýatigorskyň Kabardino-Balkariýanyň golaýyndadygy baradaky sözlerime jogap edip, gaharlandylar we asla beýle däl diýip gygyryp başladylar, ýöne men hiç zada düşünemok geografiýasyndaIň soňky çaklama arassa suwuň hakykatydyr, şonuň üçin olara ynanyp, google-a gitmegi makul bildim we kartadaky iki nokadyň bary-ýogy ýüz kilometre bölünendigi ýüze çykdy.Meni öňki kärdeşi Serýoga diýip tanadan aşa serhoş adam.Gözleri suwly we "erkekleriň aglamaýandygyny" subut eden ortaça serhoş.Daşary ýurtlular hem duş geldiler, ýöne seýrek we näme üçindir on ýyl mundan ozal Russiýa we esasanam Sibir bilen gyzyklanmady.Belki doýandyr.Umuman aýdanymda, söhbetdeşlikde geçiren birnäçe sagadym maňa ýadaw ýalydy.Munuň sebäbiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilemok, sebäbi kämillik ýaşyna ýetip, nätanyş adamlar bilen internetde aragatnaşyk gurmak höwesimi ýitirdim.Ora-da adamlaryň özleri hakykatdanam has içgysgynç boldular - haýsydyr bir onlaýn çykyş eden ýaly, hezil edip garaşýan ýaly bolup, öwezine hiç zat bermek islemeýärler.“Öne“ ýoldaş ýoldaş sindromy ”henizem işleýär: sizi diňlejek adam tapsaňyz, psihologda köp zady tygşytlap bilersiňiz.Näme üçindir, mydama şeýle adam boldum.Wideo söhbetdeşlik ruletasy onlaýn onlaýn tanyşlyk hyzmatydyrTäze gatnaşyga ymtylýan, gyzykly temalar hakda gürleşmek, dost edinmek, gyzlar bilen tanyşmak isleýän her bir adam, onlaýn tanyşmagyň ýönekeý we amatly usulyny - söhbetdeşlik ruletini synap görmeli.Bu ýöriteleşdirilen çeşme, edil siziň ýaly gyzykly aragatnaşyk, söýgi we dostluk bilen gyzyklanýan millionlarça internet ulanyjylaryna elýeterliligi üpjün edýär.Söhbetdeşi saýlamak öz-özünden ýüze çykýar, Russiýadan, Belarusdan, Germaniýadan, ABŞ-dan we hatda Awstraliýadan bir adam bolup biler.Gyzlar bilen wideo söhbetdeşlik ýigitlere garşy jyns bilen aragatnaşyk gurmak we dünýäniň dürli künjeklerinde gyz dostlary döretmäge mümkinçilik berýär.Bu tötänleýin söhbetdeşleriň arasynda garyndaş ruhlaryň bolmagy gaty ähtimal.Gyzlar bilen söhbetdeşlik, ýoldaşyňyzy tapmakda ygtybarly kömekçi!Wideo söhbetdeşlik ruletiniň işleýşiWideo kamera, mikrofon we gürleýjiler bilen enjamlaşdyrylan kompýuterli islendik adam, serhetsiz onlaýn aragatnaşyga girip biler.Galyberse-de, hut şu enjam wideo şekilini ýaýlyma bermäge we söhbetdeşlik geçirmäge mümkinçilik berýär.Adyny görkezmek hökman däl, ýöne wideo söhbetdeşligi bellige alnan ulanyjylar üçin näbelli adamlara garanyňda has köp mümkinçilik döredýär.Özüňizi iň gowy ýagdaýda görkezmek üçin gysga wagtlyk wideo ýazga almak maslahat berilýär."Gözlemäge başla" düwmesine basyp, awtomatiki usulda ulgamyň agzasy bolarsyňyz.Wideo söhbetdeşlik penjiresinde potensial söhbetdeşiň şekili peýda bolýar: adamy görýärsiňiz we eşidýärsiňiz, sizi görýär we eşidýär.Söhbetdeşiň şahsyýeti size ýakymsyz ýa-da gyzyklanmaýan ýaly görünse, "Indiki" düwmesine basyň we täze adama geçiň.Wideo söhbetdeşlik ruletiniň peýdalary näme?Ilki bilen wideo söhbetdeşlik ýakymly, rahat aragatnaşyk üçin täze tanyşlary tapmagyň guralydyr.Hyzmatymyzy her bir adam üçin ulanmagyň maksatlary başgaça bolup biler.

  1. Toplumlary ýeňip geçmek.Utanjaňlyk we aragatnaşyk endikleriniň ýoklugy durmuşy gaty kynlaşdyrýar.Wideo söhbetdeşligimiz özüňe ynam gazanmaga, söhbetdeşlige aňsatlyk bilen girmäge, nätanyş adamlar bilen söhbetdeşligi dowam etdirmäge we hatda flirt etmäge kömek edýär.Anonimligi bilmek, söhbetdeşden monitor ekranyndan aýrylmak, şeýle hem söhbetdeşligi islendik wagt kesmek ukyby howpsuzlyk duýgusyny döredýär we özüňizi has rahat we erkin duýmaga mümkinçilik berýär.


  2. Jübüt tapmakGyzlar bilen söhbetdeşlik size jaň etmeýän, ýakymly onlaýn gatnaşyklary başlamaga mümkinçilik berýär, ösüşi diňe size bagly bolar.Belki, birek-biregi gaty gowy görersiňiz welin, oflayn gürleşmek kararyna gelersiňiz.Köpler üçin wideo söhbetdeşligimiz hakyky söýgi bilen duşuşýan ýere öwrüldi.


  3. Psihologiki goldaw.Kyn pursatda, ýakyn adamyňyz ýok wagty, özüňizde ýüze çykan kynçylyklary ýeňip geçmek aňsat däl.Şeýle ýagdaýlarda hatda nätanyş adam hem janyny döküp biler we ahlak taýdan goldaw we nätanyş adamyň gowy maslahaty gaty peýdaly bolup biler.


Söhbetdeşlikde täze dostlary nädip tapmalyWideo söhbetdeşlikde tanyşmak, söhbetdeşlik geçirmek, gatnaşyklara başlamak aňsat.Söhbetdeş ilki bilen söhbetdeşligi kesse, gaharlanmaň: hemmeleriň göwnünden turmak mümkin däl.Gyzlar bilen wideo söhbetdeşligimiz size müňlerçe adam bilen aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär.Dost, arassa, dostlukly, akylly, söhbetdeşlige ünsli görünmäge synanyşyň we hökman sizi tüýs ýürekden gyzyklandyrýan birine duşarsyňyz.Söýgüli boluň, ilkinji bolup habarlaşmakdan çekinmäň - durmuşyňyzda täze gyzykly we peýdaly adamlar peýda bolar!Jikme-jiklikler: Gyzlar bilen porno söhbetdeşlik ruleti: jynsy gatnaşyk 18+Jynsy söhbetdeşlik ruleti, güýçli jynsy höwes ýüze çykan halatynda içgysgynçlygyň öňüni almak üçin bir serişdedir, eýsem web kamerasynyň öňünde tanyşmak we söhbet etmek, özara masturbasiýa ýa-da jyns gatnaşyklary üçin ýüzlerçe tötänleýin söhbetdeşlerden birnäçe görnükli gyz ýa-da ýigit tapmak ukybydyr.Şübhesiz, häzirki zaman dünýäsi, internet bilen doldurylan, jemgyýete köp tehnologiýa we güýmenje hödürledi we wideo söhbetdeşliginde pikap bilen meşgullanmaga mümkinçilik berdi.Mundan başga-da, onlaýn seks aragatnaşygynyň ähli ugurlary ösüp başlady, hatda wirtual BDSM jynsyny we ähli gatlaklaryny hem öz içine alýardy, erotik web kameralaryndaky gyzlar web kamerasynda orgazm almagy we sokulmagy öwrendiler!Her bir gyz bir ýigidiň ähli isleglerini amala aşyrmagyny isleýär we her bir ýigit ähli gyzlaryň bir islegini amala aşyrmagyny isleýär.Öňe gidiň, RuFreeChats portalynda myhmanlar islän zadyny edip bilerler, söhbetdeşlikde hemme zady görkezip bilersiňiz, myhmanlar pikirlere, isleglere we duýgulara öwrüler.Diňe şu ýerde - söhbetleriň iň uly görnüşi - aýratyn kategoriýalara we görnüşlere bölünen köp sanly profiliň arasynda halaýan modeliňizi özbaşdak saýlap bilersiňiz ýa-da ýakyn söhbetdeşleriň bu onlaýn söhbetdeşligine girip, halaýan dalaşgäriňizi saýlap başlap bilersiňiz şu wagt hezil etmek.Söhbetdeşlik portalymyz gije-gündiziň dowamynda elýeterlidir we hasaba alynmalydygyňyzy ýa-da ýokdugyňyzy özüňiz karar beriň, umuman alanyňda, web kamerasynyň öňünde gyzgyn, iň esasysy hakyky gyzlar we aýallar bilen jyns çeşmesine goşulyň.Web alma: göni jyns gatnaşyklary üçin tötänleýin söhbetdeş bilen porno wideo söhbetdeşligiUly adamlar üçin wideo söhbetdeşlik ruletasy, bu ýerde gyzlar we ýigitler, aýallar ýa-da erkekler bilen hemme zady görkezip bilersiňiz!“RuFreeChats.com” pornografiki söhbetdeşler we sergä gatnaşýanlar üçin torda jyns gatnaşyklary uzak wagtlap täze däl we ýigrenji ýa-da gorkunç zat däl, sebäbi köp adam muny uzak wagtlap ulanýar we kanagatlandyrýar.Şeýle onlaýn web kamera masturbasiýasynyň we iki tarap üçin güýmenje hyzmatlarynyň artykmaçlyklary näme?

Porn rulet: beýleki söhbetlerden tapawut 18+Web kamera modelleri bilen wideo söhbetdeşlikYzygiderli söhbetdeşlikSöhbetdeşlik ruleti 18+Web kamera modelleri bilen söhbetdeşiňizi öňünden görüp bilersiňizÇäklendirmeler bilen web kamera aragatnaşygy, senzura 18+ we web kamerasynda hiç hili zolak ýokSimpleönekeý basmak bilen, nätanyş adamyň jynsyny we görnüşini kesgitlemek bilen öňünden tötänleýin söhbetdeşi saýlaýarsyňyz
Modeller web kamerasynda masturbasiýa edýärler, muny umumy söhbetdeşlikde, topar re modeiminde ýa-da şahsy ýagdaýda edip bilerlerOrdinaryönekeý akymly ýa-da blogçy bolup biljek hakyky adamlar bilen aragatnaşykNätanyş adam bilen tanyşlyk we wirtual jyns, senzura we berk çäklendirmesiz
Onlaýn kamera modelleriniň ortaça sany: takmynan 3000Esasanam az sanly, myhmanlar we akymçylarTötänleýin söhbetdeş bilen jyns söhbetdeşliginde näçe nätanyş bilen duşuşyp boljakdygyny hasaplamak gaty kyn
Dürli ýaş we görnüşler: aýratynlyklara, ileri tutmalara görä aňsat nawigasiýa we saýlamaEsasan 18 ýaşdan kiçi ýaşlar (kämillik ýaşyna ýetmedikler we ýetginjekler), bloggerler we 30 ýaşdan uly akymlarWeb kamerada 18+ tötänleýin tanyşmak we söhbetdeşlik gözleýän tötänleýin adamlaryň ýaşy
Statistikalara görä, erotik söhbetdeşlik ulanyjylaryň köpüsi - takmynan 50% - 18 ýaşdan 35 ýaş aralygyndaky oglanlar we gyzlar, 35 ýaşdan uly aýallar we erkekler - 50%10-18 ýaş aralygyndaky yzygiderli söhbetdeşliklere gelýänleriň kategoriýasy takmynan 32%, 45+ - 68%Bu ýere gelýänler - takmynan 40% - 35 ýaşdan uly erkekler, takmynan 20% - ýigitler (18-25 +) we 35% - 18 ýaşdan 24 ýaş aralygyndaky gyzlar, galanlary garry aýallar


Chat Roulette - özüne çekiji nätanyş web kamerasynyň öňünde wirtual oýunlaryň wagty geldiSimpleönekeý söhbetdeşlik ruletinde adaty aragatnaşyk bilen içgysgynç bolsaňyz, hakyky lezzet almagyň wagty, öňem düýbünden näbelli bir adam bilen web kameranyň öňünde wirtual seks.Sultry modelleri: ýaş gyzlar 18+, uly ýaşly aýallar 25+ we hatda 35 ýaşdan uly garry aýallar, tötänleýin söhbetdeşimiz bilen rus wideo söhbetdeşligimizde içgysgynçlyga we gynanmaga ýol bermez.Sagat işiniň erotik ýaş aýal-gyzlary, tomaşaçylary gaty azat bolanda, özlerini gaty erkin alyp barýarlar.Owadan görnüşleri bilen, sagat işleriniň gözellikleri öz jynslaryndan bolan erkekleri we aýallary uly tolgundyrmagy başarýar.Elbetde, onlaýn wideo söhbetdeşligi köp sanly uly islegde oýlanýar - web kamerasyna girmek.Owadan ýüzi we näzik şekilleri bolan wagşy web XXX modelleri özlerini gaty erbet alyp barýarlar, sebäbi söhbetdeşlikde aragatnaşyk temasyna hiç hili çäklendirmeler ýok,kämillik ýaşyna ýetmedikleriň baryp görmegini gadagan edýän ýakyn oýunlar üçinerotik rulet .Porn söhbetdeşlik ruleti, web kamerasyndaky söhbetdeşiňiz görnüşinde derrew onlaýn tanyşmak üçin ajaýyp mümkinçilik berýär..Uly şatlyk bilen ýaş we ýetişen jüýjeler web kameranyň öňünde ýeke-täk re inimde ajaýyp işjeň wirtual jyns hödürleýär.Partnýory mümkin boldugyça çalt we güýçli tolgundyrmak isleýän zalym aktrisalar dürli aç-açan ertekileri zäherläp başlaýarlar.On sekiz sany gyz bilen seks wideo söhbetdeşlik ruletini, Wirth-yň ähli söýüjileri halaýarlar we professional däl modeller bilen ahlaksyzlyk edýärler.Oýnaýan gyzlar janly kameralaryny islendik tomaşaçy diýen ýaly ähli zenan jadygöýliklerini aňsatlyk bilen görüp bilýän görnüşde goýýarlar.Gyzlar bilen bu wideo söhbetdeşligi, diňe ulgamyň özi tarapyndan hödürlenýänlerden halaýan gyzyňyzy saýlamaly we ajaýyp wirtual görkezişlerden göni efirde ýa-da gündelik temalarda söhbet etmeli.Aslynda, isleseňiz hasaba durup bilersiňiz, bularyň hemmesi mugt,Porn chat rulet 18+, tötänleýin söhbetdeş, onlaýn artykmaçlyklar bilen:

  1. tötänleýin söhbetdeş bilen gyzyklanma, ekranyň beýleki tarapynda kimiň öňünde görünjekdigini hiç wagt bilmersiňiz;


  2. bu diňe tekst aragatnaşygy ýa-da web kamerasy bilen tanyşmak üçin söhbetdeşlik däl, eýsem hakyky adamlar bilen doly hukukly konferensiýa - hemme zady görkezip boljak söhbet;


  3. Tötänleýin gyzlar ýa-da dürli milletden bolan ýigitler bilen gyzykly we erkin aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik döreder;


  4. web kamerasynda näbelli re inimde özara oýunlar wagtynda köp ajaýyp täsirleri almaga mümkinçilik berer;


  5. jynsy tejribe alyşmaga we web kamerasynda tötänleýin söhbetdeş bilen doly bilelikdäki güýmenje we aragatnaşykdan lezzet almaga mümkinçilik berer;


  6. Gyzgyn ýoldaşyň ýa-da hyjuwly maçonyň ýanynda gyzykly boş sagat geçirmäge mümkinçilik döreder.


Wirtual porno wideo söhbetdeşliginde şu wagt täze durmuşa başlaň!Mysal üçin, RuFreeChats.com web pikap söhbetdeşliginiň gyzlarynyň özleri muny köp zähmet çekmezden we gowy sebäp bilen pul gazanmagyň gowy usuly hökmünde görýärler.Web kamera saýtlaryndaky meşhur modeller gysga wagtyň içinde köp zähmet çekmän köp pul gazanýar.Munuň üçin diňe bir oňat görnüşde bolmaly we web kamerasynda tebigy masturbasiýa etmeli, web kamerasynda orgazm almaly we käwagt web kamerasynda oturmaly bolarsyňyz!Pikir alyş ruletinde 18+ päsgelçiliksiz gyzlar we ýigitler“RuFreeChats.com” web sahypasynyň müşderileri üçin, 18+ çilek taýyn, dünýäniň çar künjeginden päsgelçiliksiz adamlaryň köp sanlysynyň bolmagy, şolaryň arasynda jyns orgazmy bilen nädip gutarmalydygyny bilýän jadylaýjy gyzlar bar. jynsy lezzetleri üçin saýlama.Jynsy wideo söhbetdeşliginde, hemme zady görkezip biljekdigiňiz onlaýn bolany üçin, iň saýlama adamy hem kanagatlandyryp biler.Mundan başga-da, jyns gepleşiklerine tomaşa etmek we onlaýn söhbetdeşlikde gyz alýan gyzlary hasaba almak zerurlygynyň ýoklugy, maglumatlaryňyzy islendik ýere girizmegiň zerurlygyndan başga zady aňlatmaýar.Bu, sahypanyň tomaşaçylarynyň doly anonimligini we maglumatlarynyň howpsuzlygyny kepillendirip biljekdigini aňladýar.Tötänleýin söhbetdeş bilen söhbetdeşlik hakda meşhur soraglara jogap bermekTötänleýin söhbetdeş bilen jyns söhbetdeşligi gyzykly, sebäbi erotik söhbetdeşiňize kimiň öwrüljekdigini hiç wagt bilmeýärsiňiz.Saýt, saýlanan jynsyna baglylykda web kamerasynda aragatnaşyga taýyn adaty bir adamy tötänleýin (tötänleýin) berer.Şonuň üçin wirtual jyns gatnaşyklaryny ýeke-täk re inimde alyp boljak wirtual hyzmatdaş ýa-da ýoldaş gözlemek has tolgundyryjy.Elbetde dogry!Bu diňe web sahypasynyň özüne çekijiligini artdyrýar.Kimiň söhbetdeş boljakdygyny hiç wagt bilmeýärsiňiz, ýöne şeýle bolan ýagdaýynda modeli üýtgedip, isleýşiňiz ýaly has köp zady tapyp bilersiňiz.Tötänleýin söhbetdeş bilen söhbetdeşlikde hemme zat gyzykly!Iň wirtual modeli saýlamakdan we erotik ýerine ýetirişiň özi.Emma, ​​tötänleýin söhbetdeş bilen söhbetdeşlige gelýänler elmydama aragatnaşygyny üýtgeşik we gyzykly etmäge synanyşmaýarlar, bularyň hemmesi bir wagtyň özünde keýpine bagly.Biziň modellerimiz hakyky durmuşda hiç haçan duşuşmaýarlar, ýöne jyns söhbetdeşlik ruletinde professional däl web kameralary bolýar, şonuň üçin duşuşyklar özara ylalaşyk arkaly mümkindir.Elbetde, köp gyzlar we ýigitler gizlin galmagy we tomaşaçylary diňe wirtual formatda höweslendirmegi makul bilýärler.Bu olaryň howpsuzlygyny kepillendirýär, ýöne islendik zat bolup biler.- Başgaça edip bilseňizem, halaýan adamyňyz bilen hakyky durmuşda özüňizi alyp barşyňyz gerek.Bu söhbetdeşlikde senzura ýok we hemme zady görkezip bilersiňiz!A Tötänleýin söhbetdeşlikde bir owadan web modeli bilen tanyşdym, ony web kamerasynda söhbetdeşligi dowam etdirmek üçin indi nädip tapyp bilerin?- Şeýle ýagdaýlar üçin gözleg tertibimiz bar, söhbetdeşiň ýa-da gyzyklanýan söhbetdeşiň lakamyny ýa-da sahypa salgysyny giriziň, gözläň we sizi gyzyklandyrýan mowzuklarda habarlaşmagy dowam etdiriň.- Beýlekilerdäki ýaly, ant içmeli däl we gödek bolmaly däl.Akymlarda peýda boljak tötänleýin myhmanlara hormat goýmaga synanyşyň, olary kemsitmek ýa-da kemsitmek zerurlygy ýok!Tötänleýin söhbetdeş bilen erotik söhbet: ulular üçin rulet (18+)Wirtual jynsda artykmaçlyklar bar.Wideo konferensiýamyzda aljyrap ýörkäňiz, çäýnegi goýup, bir-iki sany pirog iýip, çilim çekip bilersiňiz.Tötänleýin söhbetdeşler bilen erotik söhbetdeşlikde web kamerasynda masturbasiýa bilen tanyşmak hiç wagt biziň ýaly aňsat bolmady: jyns gatnaşyklary üçin rulet 18+, internetde ýakyn gatnaşyklar üçin aňsat aýal-gyzlary, gyzlary ýa-da ýigitleri gözleýänler üçin iň amatly ýerdir!Göni web kamera pornografiki pikap almak has elýeterli boldy we gyzlar web kamerasynda göni onlaýn orgazm alýarlar! Ajaýyp modeller bilen söhbet ediň we diňe haýsysyny halaýandygyňyzy kesgitläň.Mümkin, keýpiňize görä, ikiňizem göwnüňizden turar, isleseňiz, başga bir söhbet edip bilersiňiz.Hawa, aslynda, adaty simulirlenen jyns wideosy bilen köp wagtdan bäri içgysgynç bolsaňyz,Ene-atalar üçin maglumat: Çagalar üçin däl |Düzgünler we ygtybarly teswirnama |DMCA laýyklyk we gutapjyklar syýasaty |Hasapçylyk talaplarynyň 18 USC 2257Awtorlyk hukugy © 2023-2023 ýyl.Rufreechats.com sahypasy diňe 18 ýaşdan uly adamlar üçin niýetlenendir!18 ýaşdan kiçi bolsaňyz, erotik saýty ulular üçin derrew terk etmeli!Chat Roulette näme üçin işlemeýär: näme etmeliChat Roulette-iň näme üçin işlemeýändigine jogap bermek aňsat däl.Giriş dünýäsimeseleleriň iň köp ýaýran sebäplerini ýygnady we olary çözmegiň ýollaryny tapdy.Internet birikmesiniň ýoklugy ýa-da birikmegiň pes tizligi, Chatroulette-iň işlemezliginiň iň köp ýaýran sebäbi.Internet kanalynyň birikdiriş tizligini we durnuklylygyny barlamak zerurSerwerde tehniki işler alnyp barylýan bolsa, “Chatroulette” -e girmek hem kyn bolar - biraz garaşmak maslahat berilýär.Roulette bilen sahypa açylmasa, köne bolmagynyň ähtimallygy bar - ony täzeden ýüklemeli.Ulanylýan brauzerdäki keşi arassalamak we sahypany açmak peýdalydyr.Ulgamda Adobe Flash Player-iň köne wersiýasy gurlan bolsa, pleýeri täzelemeli, ýogsam Roulette işlemez.“Flash Player” -i guranyňyzdan soň brauzeriňizi täzeden açmalyKöplenç şowsuzlyk meselesi brauzeriň özünde bolýar - başga bir brauzer ulanyp, Chatroulette girmeli.Köplenç bu, ChatRoulette näme üçin işlemeýär diýen soragy çözmäge kömek edýär.Şeýle hem üpjün edijiniň özi - ulanylan IP adresi bilen sahypa girmegi petikleýän ýagdaýlar bar.Routeri täzeden açmaly ýa-da VPN ýa-da anonimizator ulanyp IP adresi üýtgetmeli“Chatroulette” -e girmek ulgam dolandyryjysy tarapyndan hem petiklenip bilner - bu köplenç iş ýerinde bolýarChat Roulette-iň ýüklenmezliginiň seýrek sebäbi ulgamda wiruslaryň bolmagydyr.Bu meseläni çözmek üçin wirusa garşy programma üpjünçiligini göçürip alanyňyzdan soň skanerden geçirmeli.Wiruslara garşy göreşmegiň iň täsirli usuly Kasperskiý antiwirusdyr.Näme üçin Chatroulette-de gara ekran barWideo söhbetdeşliginde gara çep penjire bar bolsa, birnäçe sebäbini barlaýarys.Olar hakda - mundan beýläk.Web kamerabirikdirilmedik - onuň dogry işleýändigine göz ýetirmeli.Sürüjileri täzeden gurmak we täzelemek hem kömek edýär.“Chatroulette” birikdirilen web kamerasyny görmeýän bolsa, häzirki wagtda ulanyp boljak programmalary barlamaly.Olary tamamlamaly - “ChatRoulette” -de henizem surat ýok bolsa, web kamerasy ýok.Umuman aýdanyňda, ChatRoulette başlamazdan ozal, Roulette-iň özi bilen goýmadan başga ähli brauzer belliklerini ýapmaly.Web kamerasy köplenç dogry işleýär, ýöne Chatroulette-de şekil bermeýär.Meseläni düzeltmek üçin bu web kameranyň şahsyýetini üýtgetmeli.Muny etmek aňsat - blokirleme programmalary köp, mysal üçin: http://anti-banner.com/Wideo söhbetdeşlikde fleş pleýer ulanylýar.Eger köne bolsa, Chatroulette hem işlemez.Pleýeri iň soňky wersiýa täzelemeli.Chat Roulette-iň näme üçin işlemeýändigi baradaky sorag çözüler.Notok bolsa, ýokarda görkezilen prosedurany gaýtalaň.Näme üçin Chatroulette-de sag tarapda gara penjire barSöhbetdeş penjiresiniň gara bolmagynyň sebäpleri:

Chatroulette näme üçin doňýar?Söhbetdeşlik doňsa, "Task menejeri" açmaly we CPU-nyň näderejede meşguldygyny barlamaly.“Chatroulette” haýal işleýän bolsa, köp brauzer goýmalary açyk ýa-da programmalar açyk bolup biler.Olary ýapmak we kompýuteriňizi täzeden açmak maslahat berilýär.Soňra “Chatroulette” -ni täzeden açyp bilersiňizWideo söhbetdeşlik diňe ýokary tizlikli internet bilen işlär, brauzeriňizi hem täzelemeli.Google Chrome ýaly ynamdar brauzerleri ulanmak has gowudyr.Bu, “Chat Roulette” -iň işlemezliginiň meselesini çözýär.

Пользовательское соглашение, Политика конфиденциальности, Правила